KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 你说到哪儿去了
A: 这都多亏了你的帮助。
B: 哪里哪里,主要还是靠你自己的努力。
A: 不管怎么说,我给你添很多麻烦。
B: 你说到哪儿去了?朋友嘛,互助是应该的。

A: Thanks to your help.
B: Not at all. You mainly depend on your own efforts.
A: Whatsoever, I’ve brought you so much trouble.
B: What are you talking about? Friends should help each other.
A: Zhè dōu duōkuī le nǐ de bāngzhù.
B: Nǎlǐ nǎlǐ, zhǔyào háishì kào nǐ zìjǐ de nǔlì.
A: Bùguǎn zěnme shuō, wǒ gěi nǐ tiān hěnduō máfan.
B: Nǐ shuōdào nǎr qù le? Péngyou ma, hùzhù shì yīnggāi de.