KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 各种牌子都有

A: 您好,您喝点儿什么?
B: 你们这儿有什么牌子的啤酒?
A: 各种牌子都有。这是酒单,请您看一下。
B: 我要一瓶青岛啤酒,再要一些爆米花。


A: Hello. What would you like for a drink?
B: What brands of beer do you have?
A: We have various brands. Here is the list, please have a look.
B: I’d like a bottle of Qingdao beer and some popcorn.


A: Nín hǎo, nín hē diǎnr shénme?
B: Nǐmen zhèr yǒu shénme páizi de píjiǔ?
A: Gè zhǒng páizi dōu yǒu. Zhè shì jiǔdān, qǐng nín kàn yíxià.
B: Wǒ yào yì píng Qīngdǎo píjiǔ, zài yào yìxiē bàomǐhuā.