Khẩu ngữ hàng ngày 工作找着了吗

A: 工作找着了吗?
B: 我在电脑公司找到了一份工作。
A: 那真不错!恭喜恭喜!现在工作很难找。
B: 是啊,我找了好久才找到。

A: Have you got a job?
B: I found a job at a computer company.
A: That’s good! Congratulations! It’s hard to find a job nowadays.
B: Yes, it is. I’ve been looking for it for a long time.

A: Gōngzuò zhǎozháo le ma?
B: Wǒ zài diànnǎo gōngsī zhǎodào le yí fèn gōngzuò.
A: Nà zhēn búcuò! Gōngxǐ, gōngxǐ! Xiànzài gōngzuò hěn nán zhǎo.
B: Shì a, wǒ zhǎo le hǎojiǔ cái zhǎodào.