Từ mới 冠状病毒 Coronavirus

🍁 冠状病毒 [guān zhuàng bìng dú]: Coronavirus (virus có hình dạng hình vương miện, dạng hình tròn)
🍁 Corona: hình vành, quầng sáng, hào quang, vầng sáng hình tròn
🍁  [guān] : cái mũ, nón, vật đội trên đầu (王冠 [wáng guān],皇冠 [huáng guān]:vương miện)
🍁  [zhuàng]: hình dạng, trạng thái
🍁 冠状 [guàn zhuàng]: có hình dạng vương miện, có hình dạng hình tròn, vầng sáng
🍁 病毒[bìng dú]:virus
🍁 Tên đầy đủ là 新型冠状病毒: virus corona chủng mới.