KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 听说你二哥抱儿子了

A: 听说你二哥抱儿子了。
B: 对,这几天他高兴得不得了。
A: 看样子你也很高兴。.
B: 那是当然啊。

 A: I heard that your second elder brother had a son.

B: Yes, he is delirious with joy these days.

A: It looks like you are very happy, too

B:  Of course.

 

A: Tīng shuō nǐ èr gē bào érzi le.

B: Duì, zhè jǐ tiān tā gāoxìng dé bùdéliǎo.

A: Kàn yàngzi nǐ yě hěn gāoxìng.

B: Nà shì dāngrán a.