KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 请您把您的护照给我看一下

A: 我要参加八月二十五日去杭州的旅游团。
B: 请您把您的护照给我看一下。
A: 给你。
B: 这儿有合同,请您看看。

A: I’d like to join the tour group to Hangzhou on August 25.
B: Please show me your passport.
A: Here it is.
B: Here is the contract, please take a look.

A: Wǒ yào cānjiā bā yuè èrshíwǔ rì qù Hángzhōu de lǚyóutuán.
B: Qǐng nín bǎ nín de hùzhào gěi wǒ kàn yíxià.
A: Gěi nǐ.
B: Zhèr yǒu hétóng, qǐng nín kànkan.