HÌNH ẢNH CÁC NHÓM LUYỆN THI HSK VÀ TOCFL

★ Học viên Ngoại Ngữ Khánh Linh được tổ chức học theo từng nhóm, mỗi nhóm đều được đặt tên theo một loài ong với ý nghĩa chỉ cần chăm chỉ như loài ong sẽ có mật ngọt.  

★ Dưới đây là hình ảnh của một vài nhóm học tập của Ngoại Ngữ Khánh Linh:

H301NHÓM ONG MẬT 301 (luyện thi HSK 3, trung cấp chuẩn B1 Châu Âu)

H302NHÓM ONG MẬT 302 (luyện thi HSK 3, trung cấp chuẩn B1 Châu Âu)

H402NHÓM ONG MẬT 402 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H403NHÓM ONG MẬT 403 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H404NHÓM ONG MẬT 404 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H405NHÓM ONG MẬT 405 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H406NHÓM ONG MẬT 406 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H407NHÓM ONG MẬT 407 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H408NHÓM ONG MẬT 408 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H409NHÓM ONG MẬT 409 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

410-hskNHÓM ONG MẬT 410 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

411NHÓM ONG MẬT 411 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

412NHÓM ONG MẬT 412 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

414NHÓM ONG MẬT 414 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

415NHÓM ONG MẬT 415 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

416NHÓM ONG MẬT 416 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

417NHÓM ONG MẬT 417 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

blank

NHÓM ONG MẬT 418 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

blank

NHÓM ONG MẬT 419 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

blank

NHÓM ONG MẬT 420 (luyện thi HSK 4, trung cấp chuẩn B2 Châu Âu)

H501NHÓM ONG MẬT 501 (luyện thi HSK 5, cao cấp chuẩn C1 Châu Âu)502-2_2NHÓM ONG MẬT 502 (luyện thi HSK 5, cao cấp chuẩn C1 Châu Âu)

503NHÓM ONG MẬT 503 (luyện thi HSK 5, cao cấp chuẩn C1 Châu Âu)

H601NHÓM ONG MẬT 601 (luyện thi HSK 6, cao cấp chuẩn C2 Châu Âu)

Van nghe 1Văn nghệ giờ giải lao

Van nghe 2Văn nghệ giờ giải lao