Cách nói MÁY TRỢ THỞ bằng tiếng Anh và tiếng Hoa

🍁 MÁY TRỢ THỞ tiếng Hoa gọi là 呼吸机[hūxījī], dịch sang tiếng Anh thì có những từ sau: VENTILATOR, RESPIRATOR, BREATHING TREATMENT, BREATHING MACHINE…

🍁 Dưới đây là các ví dụ:

1). The ventilator is breathing for him. 呼吸机在帮助他呼吸[hūxījī zài bāngzhù tā hūxī]

2). Unable to breathe on her own, she was put on a ventilator. 无法自己呼吸。她靠呼吸机供氧。[wúfă zìjĭ hūxī tā kào hūxījī gōng yăng]

3). By the time I got there, she was about to be intubated and put on a breathing machine. 我到那儿时,她正要被插管 装上呼吸机。[wŏ dào nàr shí tā zhèng yào bèi chāguăn zhuāngshàng hūxījī]

4). She was brought to a hospital and put on a respirator to help her breathe. 她被送往医院,并被安上了一台呼吸机,以帮助呼吸。[tā bèi sòngwăng yīyuàn bìng bèi ānshàng le yītái hūxījī yĭ bāngzhù hūxī]

5). 50 patients recovered and had spontaneously breathing without respirator in 35 days, then the trachea cannulas were pulled out in 12 weeks. 50例病人35天脱离呼吸机,呼吸功能恢复,12周拔除了气管套管。[50 lì bìngrén 35 tiān tuōlí hūxījī hūxī gōngnéng huīfù zhōu báchú le qìguăn tàoguăn]