SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG HOA

ngon-ngu-so-dem

 

[yī]       1                           

[èr]       2                           

[sān]    3                           

[sì]       4                           

[wǔ]     5

[liù]       6

[qī]       7

[bā]      8

[jiǔ]      9

[shí]     10

 

ĐẾM TỪ 11 – 99

十一        [shí yī]      11

十二        [shí èr]      12

十三        [shí sān]   13

十九        [shí jiǔ]     19

二十        [èr shí]      20

二十一   [èr shí yī]   21

二十二   [èr shí èr]   22

三十       [ sān shí]    30

九十       [jiǔ shí]       90

九十九  [jiǔ shí jiǔ]   99

 

 

ĐẾM TỪ 100 – 999

100 [yī băi]                        :  一百                                      

101 [yī băi líng yī]             :  一百零一             

110 [yī băi yī shí]               :  百一十 

111 [yī băi yī shí yī]           :  一百一十一

 

ĐẾM TỪ 1.000 – 9.999

1.000  [yī qiān ]                            一千               

1.001  [yī qiān líng yī]                  一千零一

1.010 [yī qiān líng băi yī shí ]       一千零百一十     

1.100 [ yī qiān yī băi]                   一千一百

1.101 [yī qiān yī băi líng yī ]         一千一百零一

1.110  [yī qiān yī băi yī shí ]         一千一百一十

1.111 [ yī qiān yī băi yī shí yī]       一千一百一十一

 

ĐẾM TỪ 10.000 – 99.999.999

10.000          [yī wàn]                             一万            

11.000          [yī wàn yī qiān]                 一万一千

11.100          [yī wàn yī qiān yī băi]        一万一千一百  

100.000        [shí wàn]                           十万

110.000        [shí yī wàn]                        十一万                   

1.000.000     [yī băi wàn]                        一百万

1.100.000    [yī băi yī shí wàn]               一百一十万        

10.000.000   [yī qiān wàn]                      一千万

11.000.000   [yī qiān yī băi wàn]             一千一百万

 

ĐẾM TỪ 100.000.000 TRỞ LÊN

100.000.000             [yí yì]                       一亿

1.000.000.000           [shí yì]                    十亿

10.000.000.000         [yī băi yì ]                一百亿

100.000.000.000       [yī qiān yì ]              一千亿