Giá trị của chứng chỉ ngoại ngữ ABC

Theo tinh thần những công văn dưới đây cho thấy, theo quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ B ngoại ngữ có giá trị tương đương với chuẩn A2 Châu Âu (sơ cấp)